INVESTICIJE

Advokatska kancelarija  Zorbić bavi se poslovima  koji se odnose na investicijonu izgradnju kako privrednih objekata fabričkih postrojenja,  hala, magacna tako i objekata kolektivne stambene izgradnje .

Poslovi iz ove grupe obuhvataju ponudu lokacije za  gradnju , obavljanje svih poslova na  pribavljanju potrebnih odobrenja i dozvola za gradnju  uz mogućnost angažovanja proverenih  saradnika na tehničko projektnom delu  posla.

Uspostavljanje sudske i vansudske hipoteke na  lokaciji  nephodne za  finansisku podršku projekta izgradnje.
Legalizacija  postojećih objekata proizvodnih hala , magacina stambenih zgrada posebno u delu koji se odnosi na  uredjenje vlasničkih prava na  lokaciji i konverziju prava korišćenja gradskog zemljišta u pravo svojine .