OBLIGACIONO PRAVO

Oblast se najpre može definisati kao odnosi dugovanja medju subjektima prava, po ma kom osnovu, a nastala izmedju pravnih ili fizičkih lica.

Konkretna oblast je regulisana :

- Zakonom o obligacionim odnosima
- Zakonom o izvršnom postupku

Jednostavnije rečeno, konkretna oblast predstavlja zapravo utuženje i prinudnu (sudsku) naplatu svih dospelih potraživanja u novcu ili stvarima te prinudno sprovodjenje odluka suda.

Ovde se posebno skreće pažnja na oblast ugovaranja, sačinjavanje i izradu ugovorenih obaveza, uz konkretne savete, praćenje i pomoć prilikom njihovog sklapanja, zaključenja i ispunjenja.

Ova oblast poznata je kao ugovorno pravo, ugovaranje i pravno uobličavanje svih poslova  medju subjektima prava, fizičkim licima, preduzećima i slično .